Faka-Paotou 35 taʻu ʻe nofotaha ʻi he ngaahi nāunau falé

December 2020

 • faʻahinga sea sofa

  Ngaahi fakakaukau ki he fale nofototongi siʻisiʻi ko e seivi

  ʻOku hoko ʻa e kiʻi fale nofototongi siʻisiʻi ko ha akenga mioʻi foʻou mo ha toʻonga moʻui fakaonoponi esp ki he kiʻi no nounou ko ʻeni. Neongo ʻa e kiʻi feituʻu siʻisiʻi, holo fasiʻi, mo e fanga kiʻi loki iiki, ʻOku kei ʻi ai pe ha ngaahi founga ke ʻasi lelei ange ai, lalahi ange, mo fakaʻofoʻofa ange. Koeʻuhi ko e fakangatangata ʻataʻataa, kuo pau ke tau fakatahaʻi lelei ʻa e naunau fale mo e sipinga ʻo e loto, ʻo fakakaukau ki ha visone lelei mei hotau mata. ʻOku ne kole ha meʻa lahi fekauʻaki mo ʻetau malava ko ia ke fili ʻa e naunau fale fakahaofi mo e synthetic lahi. Kapau kuo ke fuʻu ongosia ʻi he fale cramped mo taʻemaau , ʻoku ʻikai ke ke tuenoa, kae tuku mai. Ko ha ngaahi fakakaukau lelei ʻeni ke tokoni atu ke ke fakaʻaongaʻi ʻa e ʻinisi kotoa pe ʻo e ʻataa.   Sipinga fakaonopooni ʻo e fale nofoʻanga ʻi he kongaloto ʻo e senituli, ʻoku fakatahaʻi ʻe he ngaahi naunau fakaonopooni ʻo e senituli, ngaahi laine matuʻotuʻa mo e ngaahi tuliki takatakai ʻi he feituʻu kotoa pe. ʻI hono fakalukufua, ʻOku totonu ke hoko ʻa e naunau fale ko e ngaahi fili ko ʻeni ʻoku faʻu ʻaki ʻa e fefie, ukamea, mo e naunau pelesitiki. ʻOku fakaʻofoʻofa mo longomoʻui ʻa e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e hu, pea ʻoku feʻunga pe ʻa e ngaahi sipinga. Ko e ha ʻoku fuʻu haohaoa ai e ngaue ki he fanga kiʻi nofoʻanga iiki? ʻOku ʻi ai ha tefitoʻi ʻuhinga ʻe ua. 1. Ki he sipinga fakaonopooni ʻo e senituli, ʻOku fakahehema ʻa e kau ta fakatataa ke nau tokanga lahi ange ki he naunau fale, kae ʻikai ko ha toe accents kehe pea ʻoku pau ke faingofua ange hono fokotuʻutuʻu ia ʻo fakatatau ki he fokotuʻutuʻu ʻo e fale nofoʻanga. Te ke lava ʻo maʻu ha kiʻi fale siʻisiʻi mo ngingila ka ʻoku ʻikai ha toe fakangalokuloku ʻi hono teuteuʻi ʻo loto. 2. ʻOku ʻi ai ha spotlights ʻe taha pe ua ke tohoakiʻi ʻaki e mata ʻo e kakai, pea mahalo ko ha tupenu kofu fakamafana ʻOloveti lanu mata pe ko ha kapineti papa toʻotoʻo. Vakaiʻi fakalelei ʻa e ngaahi nāunau fale kuo teʻeki ai ke tuʻukimu, te ke taʻetokanga moʻoni ki he kiʻi feituʻu siʻisiʻi. Ko e kofu fakamafana ʻOloveti lanu mata ʻeni ʻoku lele lelei ʻaki ha kiʻi feituʻu siʻisiʻi. ʻOku ʻ fokotuʻutuʻu sectionals, ʻoatu kiate koe ʻa e ʻuluaki mata hange ko. Fakatau he taimi ni→ sipinga minimalist tukufakaholo minimalist kehe mei he founga tukufakaholo, ʻOku ne fakamamafaʻi lahi ange ʻa e fotunga asymmetrical, laine hamolemole mo e tafaʻaki ki lalo. ʻOku nofotaha pe ʻa e sipinga ʻi he lanu ʻuliʻuli fakalukufua, hinehina, mo ha niʻihi kehe ʻoku maʻa. Ko e ha ʻoku suti lelei ai ki he fanga kiʻi nofoʻanga iiki. 1. ʻOku faʻa ʻomi ʻe he minimalism tukufakaholo kiate kitautolu ...
  Lau ke lahi ange
 • ʻOku tangutu ha fefine ʻi he sea inflatable sea sofa

  Inflatable sea sofa

  Ko e hā e sea ʻoku tau faʻa fakatau ki he loki talanoá? Ko e talí ko e tupenu, leta, pe ko ha niʻihi kehe, ʻa ia ko e fili ia ki muʻa ki he ngaahi fāmili tokolahi. Ka kuo ke fanongo nai ʻi inflatable sofa nofoʻanga? ʻio, ʻOku ongo kiʻi faikehe mo ʻikai maheni mo ha kakai tokolahi. ʻOku kau ʻi he inflatable sea sofa ʻa e PVC, pea pressurize ke tafe e kasa ki he sino. ʻOku ne siʻaki ʻa e bulkiness ʻo e naunau fale tukufakaholo, tuku fakatouʻosi ʻi fale mo tuʻa. Hili hono ʻikai loko mahuʻinga, ʻoku fuʻu siʻisiʻi ʻaupito ʻa e sea sofa pea ʻoku faingofua ke toʻotoʻo mo fakatolonga, ʻa ia ʻoku fakatou mioʻi mo fakafiemālie. Nowadays, ʻoku lahi ange ʻa e inflatable sea sofa ʻi ha toe taimi kimuʻa koeʻuhi ko hono ngaahi lanu kehekehe, naunau crystal, mo ha ngaahi fōtunga makehe. Mahalo te ke kei puputuʻu pe ʻi he sea sofa, ko ia tau o mo e toenga ʻo e ngaahi meʻa.   Founga ke fili ai ha inflatable sea sofa? 1. Durable and easy to maintain Durability includes two aspects. Ko e taha ko ha lifespan loloa ia ki he sea sofa, pea ko e tahá pe ko e fōtungá, lanu mo e ʻikai ke fakaʻaongaʻi ʻi he vave tahá.   2. Flexibility and space-saving Flexibility means the furniture is able to apply on different occasions via changing its configuration, hange ko e konga mo e e sofa. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono fakasiʻisiʻi ʻe he meʻa ni ʻa e lahi ʻo e naunau fale ka ʻoku ne toe fakahu foki mo ha feituʻu lahi ki he decors kehe. Makehe mei ai, fili ki he kunima ko ʻeni pe sectional sofa, ʻa ia ʻoku ne fakaloloa ʻa e feituʻu ki ʻolunga ke toe lelei ange hono kakaʻi mo fakahaofi ʻa e feituʻu ʻoku nofoʻi. 3. Comfort and convenience If you are the one eagerly loved comfort then you have to pay attention to the three elements, meʻafua totonú, faʻunga lelei mo e nāunau fakaʻofoʻofa. Ko e meʻakai pe ki he sino ʻo e tangata te ne lava ʻo ʻomi ʻe he inflatable sea sofa ko ʻeni ha ongoʻi fiemalie. Ngaahi nofoʻangá kotoa, ʻū tesi, mohenga, tēpile kaí, ʻoku totonu ke fakapapauʻi ʻe he ʻū seá mo e nāunau fale tukuʻangá ke feau e anga maheni ʻa e kakaí, ʻa ia ʻokú ne tokoniʻi e kakaí ke fakahaofi e iví, tukuange e ngaahi ongo ʻoku koví, toʻo atu e ongosiá, mo fakaleleiʻi e moʻui leleí. Tānaki Atu Ki Ai, ngaahi moʻoniʻi meʻa hangē ko e fōtungá mo e lanú ʻoku totonu ke fakakaukauʻi kae lava ke fakafiemālieʻi ʻa e fiemālie fakaʻatamaí. 4. Color If the wall and floor are both white, ʻoku fokotuʻu atu ke fili ha lanu maʻamaʻa ange. However, in terms…
  Lau ke lahi ange
 • faʻahinga sea sofa

  Faʻahinga ʻo e sea

  ʻOku lahi fau ha ngaahi faʻahinga sea sofa kehekehe ʻoku faingataʻa ke fili pe te ke hiki ki ha ʻapi foʻou pe fetongi ʻa e tokotaha matuʻotuʻa ange. Ka ʻoku ou tui ko e taha ia ʻo e ngaahi meʻa fakafiefia taha ke taʻofi ʻi ha ngaahi kongokonga ʻe lauiafe. Ko e ʻuhinga ia ʻoku ou fili ai ke u tohi ʻa e fakamatala ko ʻení. Ko e meʻa ʻe taha ʻoku ou saiʻia ai ko ʻeku lue takai ʻi he ngaahi falekoloa naunau fale ʻo ako ʻenau ngaahi katiloka sofa. Pea kuo lahi leva ha ngaahi blogs kuo nau tohi ha ngaahi fakahinohino lahi ʻi he ngaahi konga ʻo e sea sofa. ʻOku ou tui moʻoni ʻoku ʻikai ha founga lelei ange ʻe fakapapauʻi ʻi hoʻo tangutu ʻi he sea sofa ʻi he kahaʻu pea fakapapauʻi pe ʻoku fiemalie tatau pe mo hoʻo fakakaukau. ʻI ha ʻaho pē ʻe taha, kapau ʻoku ke mateuteu ke liliu ha sea sofa foʻou ka ʻoku ke fehangahangai mo ha ngaahi faʻahinga sea sofa lahi pea mo e fakafeʻiloaki ʻo e fakatau atu pea ʻuhinga leva ki he fakamatala ko ʻeni. Tau hiki ʻa e faʻahinga sea sofa, tupenu sofa, sea sofa leta, sectional sofa, sea sofa, e sea sofa, mohenga sofa, sea sofa chesterfield, sea sofa mo e chaise, futon, pe ko e sea fakaʻofoʻofa ko ia ʻo e ʻofa. ʻOku pau pe naʻa ke ongoʻi helaʻia ʻi hoʻo hu atu ki he ngaahi falekoloa naunau fale. Ke tokoniʻi koe ke ke kamata vave ʻi hoʻo tuli manu sea sofa, kuo mau tanaki ha lisi sofa koeʻuhi ke maʻu ha sea sofa lelei mo haohaoa ki homou ʻapi.       Faʻahinga ʻo e sea sofa sofa ʻi he famili lolotonga, ko e sea sofa ʻoku meimei ke fakaʻaongaʻi pe ia ʻi he leta pe papa koeʻuhi ko hono mahuʻinga maʻulalo ange, tolonga & ngaahi meʻa fakafiemalie. Kapau te ke fili ke maʻu ha tupenu, ʻoku totonu ke ke fakakaukau ki he founga ʻoku hoko ai hoʻo toʻonga moʻui mo e memipa ʻo e famili. Kapau ʻokú ke femoʻuekina ʻi ha kiʻi taimi siʻisiʻi ange ke fai hono tokangaʻi ʻo e sea sofa, ʻoku mau fokotuʻu atu leva ʻa e microfibers synthetic hangē ko e Poliesitā, nailoni, ʻa ia ʻoku nau matuʻuaki mo tauhi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku mahua ʻi he fukahi tahi ʻi he tutulu ki he ngaahi tuliki ko ʻeni ʻo e sea sofa. Kapau ʻokú ke saiʻia ke tangutu leʻosiʻi ʻo faʻu ha meʻa faingofua, moʻui ʻi ha ʻātakai maʻa homou falé, pea ko e ngaahi fili lelei tahá leva ʻa e vavaé mo e līnení. Kuo pau ke u pehē ko e kaungāmeʻa foki mo kinautolu, pea fakakaukau ange ki heʻene fakaʻofoʻofa e malimali fiefia ʻa e fānaú ʻi he sea sofa fakaʻofoʻofá. Ko e ʻuhinga ʻe taha ki he sofa nofoʻanga ko e ngaahi lanu kehekehe pea ...
  Lau ke lahi ange
 • Leta mo e tupenu sofa

  ʻOku faʻa fakakaukau e kakai ki he ngaahi fehuʻi ko ʻeni ʻi he taimi ʻoku fakatau ai ha sea sofa foʻou ki ho fale, Ko e fe ʻa e sipinga ʻoku matamatalelei ange, Ko e ha e naunau ʻoku tolonga fuoloa, leta pe tupenu sofa ʻoku lelei ange? Ko hono moʻoni, ʻOku lahi e ngaahi meʻa ke fakakaukauʻi pe ko e patiseti, fakafiemālié, faʻahinga, mo e ala meʻa pehe, ko e taha ia ʻo e ngaahi konga mahuʻinga taha ʻo hoʻo moʻui. Fekauʻaki mo e leta mo e tupenu sofa, ʻe makatuʻunga ia ʻi he anga hoʻo moʻuí mo e meʻa te ke moʻui ʻaʻaí. Ko ia, ʻOku mau hiki ʻa e ngaahi poini ʻi lalo ke vakai ki hono fakatau ʻo e sea sofa lelei taha ki homou fale.   Ko e meʻa ke fakakaukau ki ai ʻi he taimi ʻoku fakatau ai ʻa e leta mo e tupenu sofa fakafiemalie ʻi he taimi ʻoku hoko mai ai ke fakafiemalieʻi, ʻoku toe lahi ange ʻa e ngaahi fakakaukau ʻoku makatuʻunga ʻi he ongoʻi fakatautaha. Ko ia ko e meʻa ʻokú ke faí ko hoʻo fehuʻi hifo kiate koe pē, ʻa ia ʻoku ongoʻi lelei ange ʻe ha taha ʻi ho sino? Ko e ongo angamaheni ko ia ʻoku fiemalie ange ʻa e tupenu ʻi he leta z ʻoku leʻosiʻi ange, toe faingofua ange, pea siʻisiʻi ange ʻa e mafana ʻo e ʻea ki he ngaahi tukunga ʻo e loki. Ka ʻoku fakafalala pe ia ki he naunau tupenu mo e founga tokoni. ʻI hono fakalukufua, tupenu sofa nofoʻanga ʻoku breathable ange ia ʻi he leta sofa nofoʻanga. Tatau ai pe pe te ke tangutu ʻi ha taimi loloa, ʻOku siʻisiʻi ange e vela hoʻo buttocks, ʻafu mo e pupuha, ʻa ia ʻoku ne ʻai e kakai ke nau ongoʻi fiemalie ange pea fakasiʻisiʻi e ʻitangofua. However, meʻa ʻe taha ʻoku totonu ke tokangaʻi, ʻe homo ha tupenu maʻamaʻa ange ʻe niʻihi pea faʻu bunching ʻi fakamoluu. Ko e meʻa ki he sea leta, ʻOku faʻa takiekina ia ʻe he ʻea. ʻI he faʻahitaʻu, ʻe lava ke fuʻu momoko ʻaupito ʻa e sea leta ke ala ki ai pe feituʻu, ka ʻi hoʻo toʻo pe ha sipi kafu, te ne fakamafanaʻi ʻo ofi ki he mafana ʻo e sino ʻo e tangata. ʻI he faʻahitaʻu, Tatau ai pe kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ʻea fakamokomoko, ʻOku mokomoko ange ʻa e sea leta ʻi he tupenu ʻoku ne ʻai ke ke tautaʻa mo pikitai ki he leta. Ko e moʻoni, ʻOku mau fokotuʻu atu ke faliki ha tuʻunga mapuleʻi ʻo e ʻea, ʻa ia ʻoku ne ʻomi ha fakafiemalie lahi ange ʻi he ʻea vela. Patiseti ʻi he tipeiti ʻo e fakamole ki he leta v. tupenu sofa nofoʻanga, Kapau ʻoku ʻi he founga tatau ʻa e ongo meʻa ni, ngaohi ʻaki ʻa e tuʻunga lelei tatau, ʻOku mamafa ange ʻa e leta ʻi hono fakalukufua. Naʻa ku fekumi ʻi he leta mo e tupenu sofa ʻi wayfair, ʻa e ki muʻa...
  Lau ke lahi ange
 • Ngaahi lelei ʻo e mohenga ʻo onoponi

  ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e mohenga ko ha fatongia mahuʻinga ʻo e nāunau fale ʻi ʻapí ʻi heʻetau moʻui fakaʻahó. ʻOku fakapapauʻi ʻe ha mohenga fiemalie mo moluu ʻa e tuʻunga lelei hoʻo mohe. Kapau ʻoku faingataʻa ke mohe mo malolo ʻa e mohenga, te ne ʻai ke ke ongoʻi helaʻia ʻi he ʻaho hono hoko ʻa ia ʻoku ne uesia lahi e tuʻunga ʻo e ngaue ʻa ha taha. ʻOku lahi ha ngaahi faʻahinga kehekehe ki he mohenga ke fili mei ai ʻo makatuʻunga ʻi he naunau, hangē ko e tupenú, ukamea, mo faux leta. Ko e mohenga faux leta ʻo onoponi ko ha taha ia ʻoku fakatupulaki ʻaki e fakalakalaka hokohoko ʻo e ngaahi tuʻunga moʻui ʻa e kakai mo e ngaahi fie maʻu maʻolunga ange ki he tuʻunga lelei ʻo e mohe. Lanu fakaʻofoʻofa, ngaahi fuo takatakai, ʻoku hanga ʻe he fakaʻeiʻeiki mo fakaʻeiʻeiki ʻo ʻai ke ne tohoakiʻi moʻoni e tokanga ʻa e kakai. Ko ia, ʻe ʻomi koe ʻe he fakamatala ko ʻení ki he māmani ʻo e mohenga fakaonopōní. Ko e ha ʻoku fie maʻu ai ʻe he kakai ke fili ha faʻahinga mohenga pehe? tau vakaiʻi ha ngaahi lelei lahi.   Faingofua ke fakamaʻa ʻa e headboard mo e ʻEsia ʻo e mohenga leta ʻoku ngaohi ʻaki faux leta, ʻa ia ko hono ʻuhingá ʻoku ʻikai feinga ia ke fakamaʻa mo tauhi. Ko ʻene ʻuli pe ʻikai fakaʻaongaʻi ʻi ha taimi loloa, holoholoʻi pe ʻaki ha taueli viviku ke fakamaʻa ʻa e ngaahi foʻi Toti mo e momoa ke fakaʻataʻata ʻa e efu ʻoku ʻikai ngata pe ʻi heʻene fakahaofi ha taimi lahi ke ke tokangaʻi ai e ngaahi meʻa kehe ka ʻoku ʻikai foki ke ke hohaʻa ʻoku maumau ʻa e fukahi tahi.   Fakafehoanaki e ngaahi lanu fili mo e corium, hange ʻoku faux leta multifunctional mohenga ha fili lahi ange ke valivali. Kapau ko ha tokotaha fakatau faingofua pe koe, ʻOku ou fokotuʻu mālohi atu ʻa e ngaahi lanu ʻi laló, hinehina, kulokula, lanu valeti, mo e lanu melomelo. Ka ko e meʻa ʻe taha ke tokanga ki ai, ʻoku totonu ke hoa ʻa e ngaahi lanú mo e teuteu ho lokí, ʻoku taukaveʻi ʻe he hinehiná ʻa onopo; Ngaahi meʻa lanu kulokula; Fakaʻeiʻeiki lanu valeti; Palauni mafana, etc. Kapau ko ha kautaha fakatau pe taha tuʻuaki koloa, te ke lava ʻo toʻo kakato ʻa e ngaahi fokotuʻu mei he kautaha ngaohi kapeti mo e maketi fakalotofonua ʻoku ke saiʻia ai ke fakafeʻungaʻi ʻa e ngaahi lanu naʻa mo e ngaahi ngaue.   Sīpinga Makehé ʻo Fakatatau mo e ākenga ʻo e foungá, naʻe motuhi ʻe he mohenga multifunctional ʻa e mohenga tapafa angamaheni ʻa ia naʻa ne puleʻi ʻa e mamani. ʻOku mau ʻoange ha foʻi ʻasi ʻe ua ʻoku inisi honau matolu ʻaki ha mita ʻe ua mo ha mohenga tapafa ʻo e lahi angamaheni.   Adjustable pilo ko e pilo ʻi he headboard ...
  Lau ke lahi ange
 • Talateu mo e ngaahi lelei ʻo e sea sofa ʻuhila

  Talateu ʻOku kehekehe ʻa e ngaahi meʻa lomi ʻo e sea ʻoneʻone ʻuhila. ʻE lava ʻe he ngaahi foʻi fakamaʻu ki ʻolunga mo lalo ʻi he foʻi fakamaʻu ʻo puleʻi ʻa e tafaʻaki ki ʻolunga mo lalo ʻo e sea sofa. ʻI hono liliu ʻo e sea sofa ʻuhila, ʻe toe liliu foki mo e tuʻunga ʻo e tokotaha ʻi he meʻa fakamoluu, hangē ko e backdown. Taimi ʻe niʻihi, ʻe ʻunuakiʻi ʻe he kakai honau vakavaka ki mui, pea mo hono fehangahangaí. Kapau ʻokú ke loto vēkeveke ke maʻu ha taha pehē, fetuʻutaki mai kiate kimautolu- ko ha tokotaha ngaohi sea sofa. Ko e "mana" ʻo e sea sea sea ʻuhila ko e taimi ʻoku tangutu ai, ʻoku tuʻu ki ʻolunga ʻa e tafaʻaki ki mui, pea ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke tānaki atu ha tuʻunga vaʻe ʻi muʻa, pea ʻe lava pē ke tō fakanatula pē ʻa e vaʻé pe ʻe fokotuʻu ia ʻi he tuʻa vaʻé. Kapau ʻokú ke fie maʻu ha fute ʻe taha, te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e control button ke tuʻu fakanatula. Neongo ʻoku faingataʻa ange ʻa e faʻunga ʻi he ngaahi sea tukufakaholo, ʻoku falalaʻanga ange ʻa e ngaue pea maaka ʻoku maʻolunga. Ngaahi lelei ʻo e sea sofa ʻuhila: 1. ʻOku maʻu ʻe he sea sofa ʻuhila ʻa e ola ʻo e fakasiʻisiʻi e malohi. ʻOku molu ʻa e sea sea sofa pea ʻoku siʻisiʻi ʻa e malohi ʻo e sino ʻo e tangata, ko ia ʻe fiemalie ange ke tangutu ʻi he sea sofa; 2. ʻOku ʻi ai ha ngaue fotofota ʻa e sea sofa ʻuhila. ʻI he taimi ʻoku tangutu ai ha taha ʻi he sea sofa lolotonga pea fai ha kiʻi ʻekitiviti, te ne fakatupu ha fanga kiʻi tetetete iiki ʻo e mapunopuna mo e ngaahi naunau moluu. ʻOku moʻulaloa ʻa e sino ʻo e tangata ki he malohi ʻai takai fano ʻo e ngaahi liliu fakataimi, ʻa ia te ne lava ʻo fakahoko e fatongia ʻo fotofota. 3. ʻOku feliliuaki ʻa e sea sofa ʻuhila. ʻOku ngaohi ʻa e fakamolu ʻo e sea sofa ʻaki ʻa e ngaahi naunau moluu hange ko e lineni, lanu melomelo, vavae, etc. ʻOku ʻi ai ha ngaahi sipilingi lahi ʻi lalo, ʻa ia ʻoku fakatou molu mo fano.     ←Fakamaʻamaʻa ʻo e fakamatala ki he ngaahi lelei ʻo e mohenga multifunctional fakaonoponi ...
  Lau ke lahi ange
 • About the special place of hotel furniture

  At present, most hotel furniture is customized furniture. In China, furniture layout and placement are very particular. It is usually beneficial to the user experience while also taking into account the influence of Feng Shui. Follow me to introduce to you all the places that need to pay attention to furniture placement.   Three places you should take care of First, the placement of the bed In the furnishings of the hotel, the position of the bed is particularly important. Even the bed is the protagonist in the hotel room. After opening the door of the room and putting down the suitcase, the first object of attention is the bed that may firstly draw the concerns of many travelers. There are many precautions for placing the bed in the hotel furniture. First of all, the position of the bed should be avoided as far as possible against the door. According to Chinese Feng Shui, furniture and door hedges are unlucky. ʻI he taimi tatau, the use of mirrors is indispensable in hotel furniture. In terms of the nature of the five elements of Feng Shui, the mirror is fragile, so do not face the bed during placement, especially when the light from the mirror reflects on the bed in the middle of the night, it is not conducive to rest.   Second, the placement of the sofa In the rest process, the sofa occupies an important role, and the sofa is the standard of hotel rest quality. The navy blue corner sofa hair placement is also very particular, especially the position of the sofa. It is recommended that the hotel should rely on the back when placing the sofa so that it will have a sense of security during use. Try to avoid the placement of the sofa under direct light, ka ʻikai, it will cause people to feel dizzy and not conducive to rest. ʻI he taimi tatau, the sofa should not be placed at the gate as far as possible. There will be more airflow outside the Fengshui gate, which will have a bad influence on people's fortune.…
  Lau ke lahi ange
 • What problems should notice when maintaining hotel furniture

  When cleaning hotel furniture, professional hotel cleaners should be used. The furniture in the hotel will have different grades due to different hotel star ratings. However, some requirements are still the same when cleaning. Let's take a look at the misunderstandings that should be avoided when using hotel cleaners to clean the contemporary corner sofa. 1. Do not use coarse cloth or old clothes to wipe the furniture. It is best to wipe the furniture with towels, cotton cloth, cotton fabric or flannel cloth, and other absorbent fabrics. Coarse cloth, threaded cloth, or old clothes with stitches, buttons, etc. that can cause scratches on the surface of the furniture should be avoided as much as possible. 2. Do not wipe the dust on the surface of the furniture with a dry cloth. Dust is composed of fiber, sand, and silica. Many people are used to cleaning and wiping the surface of the furniture with a dry cloth. These fine particles can easily damage the paint surface of the furniture in the friction of wiping back and forth. Although these scratches are minimal, and even invisible to the naked eye, overnight, the surface of the furniture will be dim and rough, and the light will no longer be bright. 3. Do not use soapy water, detergent, or water to clean the furniture. If the water soaks into the wood, it will also cause the wood to become moldy or partially deformed, shortening the service life. When cleaning, you can use clean water to wipe properly, but do not leave a wet cloth on the surface of the furniture for a long time to prevent moisture from entering the wood.   For further info pls contact us. We are not only a sofa bed manufacturer but a hotel furniture designer
  Lau ke lahi ange
 • Cleaning of fabric sofa

  A fabric sofa is a sofa made with a cloth as the main material after certain processing. According to the material, it is divided into a pure cloth sofa and leather cloth combined sofa. Fabric sofas are popular among people for their fashion, economy, and use. They are one of the commonly used furniture in hotel furniture. It is also the first choice for people's home furniture. In order to keep the fabric sofa clean and lasting bright, we must clean and maintain it frequently. 1. Vacuum dust once a week, and dust the rest of the sofa, backrest and crevices. If you don’t have a vacuum cleaner, you can also wipe it with a towel 2. A special detergent containing an antifouling agent can be selected to clean the sofa once a year, but the detergent must be thoroughly washed off afterward, ka ʻikai, it will be more likely to be stained with dirt. 3. If the juice is accidentally stuck on the contemporary corner sofa, you can mix it with a little baking soda and water, and then wipe it with a cloth to remove the stains. 4. The fabric sofa with a sheath can generally be cleaned. Among them, the elastic cover is not resistant to washing in the washing machine at home, and the larger cotton or linen cover can be taken to the laundry shop. As a sofa bed manufacturer, there are many styles to choose from. Come to contact us for the perfect sofa furniture!
  Lau ke lahi ange
 • What are the precautions for mattress customization?

  A third of the time spent on the bed, the custom spring and memory foam mattress is crucial. It can improve one's quality of sleep, and have health care function to the human body, on the contrary, if purchase a not suitable for their own mattress can let a person more sleep more tired, the body's muscles can not get effective relaxation, but can not lift spirit for the new day's work, also can cause the pressure of the body, and for a long time, can let the spinal cord is damaged, then on the custom mattress when we should pay attention to those aspects. Are you eager to sleep on the mattress randomly rolled up and down? Do you want to own a mattress large enough to share with a few of your friends? Then you ought to customize the mattress as your size. In order to assist these unfamiliar with mattress customization, we share some precautions.   1. The strength of manufacturers As a hotel, the production of hotel furniture must choose a regular manufacturer to rest assured, and pay attention to distinguish the quality of sofa bed manufacturer, such as quality certification system, the environmental certification system is complete, whether qualified. Have their own brand, as well as the completion of large hotel cases. The strength of the factory is a strong support point for the follow-up after-sales service.   2. Materials of mattress customization If you want to customize a mattress that fits you, the first thing you need to know is what different experiences each material can give you. Brown, vavae, latex, memory cotton, hydrophilic cotton, gel, mini spring, 3D materials, etc. When you know those materials, you will definitely have something you like. The comfort of each material is different, the star hotel special mattress according to the individual different quality pursuit to choose the mattress of different material 3. The permeability through scientific calculation a third of the time most people life will be spent in bed this also shows the importance of mattress, everyone in the sleep because the body's secretion…
  Lau ke lahi ange
 • Tauhi ʻo e fakamolū

  ʻOku ʻi ai ha ngaahi lao ʻe nima ki hono tokangaʻi ʻo e fakamolu. ʻOku ou ʻamanaki pē ʻe tokoni ia ke siʻisiʻi ange e taimi ke ke hū ai ki ha pō leleí kae ʻikai faingataʻaʻia ʻi he efú, palahame Siamané, etc RULE 1: ʻEa hoʻo fakamolu he ʻaho kotoa pe ʻi he po kotoa pe, ʻoku tau takitaha mole ʻi he vaeua ʻo ha painite vai lolotonga ʻetau mohe, ʻa ia ʻokú ne fakatupu ha ʻātakai ʻoku manakoa ki he kihiʻi paʻanga efú pea ʻe lava ke iku ia ki he ʻuli ʻoku faʻu. Fakaava ha matapa sioʻata kimuʻa pea ke taaʻi ʻa e mohuku, ʻa ia ʻe toe tokoni foki ke fakatonutonu ʻa e ʻea hauhau ʻi ho loki mohe ʻoku fuʻu fakaʻofoʻofa ʻaupito ʻa e kihiʻi paʻanga.   LAO 2: Fufulu fakauike ʻa e nāunau mohengá - ʻikai siʻi hifo he! Fakalotosiʻiʻi ʻa e kihiʻi paʻanga efu mei hono toʻo hake ʻo e nofoʻanga ʻi hoʻo fakamolu ʻaki hono liliu e ngaahi laʻipepa mo e ngaahi laʻipepa ʻoku ʻufiʻufi tuʻo taha he uike pea fufulu kinautolu ʻi ha mafana siʻisiʻi taha ʻo e 60 ° C. Fakaʻaongaʻi ha misini washable maluʻi fakamolu ke tokoni ʻi hono taʻofi e pupuha pe sino kehe fluids mei haʻane fetuʻutaki mo ho fakamolu. Fufulu tuʻo taha ʻi he mahina ʻe ua kotoa pe ʻi he mafana maʻolunga taha ʻoku fokotuʻu atu ʻi he fakaʻilonga tokangaʻi.   LAO 3: Vekiume maʻu pe hoʻo fakamolu ʻo hange ko ʻeni, ʻoku tau takitaha mole ha meimei kilo ʻe taha ʻo e ngaahi selo ʻo e kili kuo mate ʻi he taʻu kotoa pe, pea ʻe iku ha niʻihi ʻo e ngaahi meʻa ni ki hotau mattresses. Toe, ʻe lava ke hoko ʻeni ko ha makinito ki he kihiʻi paʻanga efu. Tauhi e efu mo e ngaahi selo ʻo e kili kuo mate ʻi he matafanga ʻaki hono vekiume hoʻo fakamolu tuʻo taha he mahina ʻi ha feituʻu maʻulalo, fakaʻaongaʻi ʻa e meʻa ʻoku fakapipiki ki ai hoʻo vekiumé. ʻE lava ʻe he piping ʻi he ngaahi tapa ʻo hoʻo fakamolu ʻo poupouʻi ha ngaahi selo ʻo e efu mo e kili kuo mate, ko e meʻa lomi ʻi he meʻa lo, ko ia tokanga makehe ki he ngaahi tafaʻaki ko ʻení.   LAO 4: Vakaiʻi pe ʻoku totonu ke ke fulihi hoʻo mattress80 ° vakaiʻi pe ʻoku totonu ke ke fulihi hoʻo mattress80 ° mo e taa fakauike ʻi ha mahina ʻe tolu hili hoʻo fakatau kinautolu, pea tuʻo taha ʻi he māhina ʻe tolu pe fā kotoa pē. Ke tokoniʻi koe ke ke manatuʻi ʻa e taimi ke ke taa pe vilo ai ho fakamoluu, hiki ha fakamanatu ʻi hoʻo tohi māhiná pe fokotuʻu ha fanongonongo ʻi hoʻo telefoní.   LAO 5: Ngāue ʻo ʻaukai ʻi he ngaahi meʻa ʻoku mahuá mo e ʻulí ʻo Hangē ko e ngaahi ʻuli lahi tahá, ko e loloa ange hoʻo mavahe mei he fakamolu ʻuli, ko e faingataʻa ange ia ke nau liliu. Tuʻu hake ʻa e fakamolu ʻi muʻa ʻiate koe ...
  Lau ke lahi ange
 • Tokangaʻi ʻo e fakamolū

  Kuo hoko maʻu pe ʻa e tokangaʻi ʻo e fakamolu ko ha palopalema ʻo tatau ai pe pe ko e kau fakaʻaongaʻi angamaheni, distributors, pe kau tuʻuaki koloa. Makatuʻunga ʻi he aʻusia ʻo e taʻu loloa, ʻoku ʻi ai ha ngaahi tokoni ke vahevahe mo koe. ʻOku totonu ke tolonga ange hoʻo fakamolu.   Ngaahi Fokotuʻu ki he kau kasitoma ʻa e OEM 1. Storage humidity The storage environment should be in reasonably dry condition to avoid the mold of the suggested humidity of the warehouse is between 50%-55%. Kapau ʻoku ʻi ʻolunga e ʻea hauhau 65%, microbial ʻe vave ʻene tokolahi; 2. Storage temperature Warm temperature is good for microbes to multiply. ʻE fakatupu ʻe he mafana ʻo e ʻea ʻa e toulekeleka. Kapau ʻoku mokomoko e fale tukuʻanga koloa, ʻoku lelei ange ke tauhi ʻa e mattresses. ʻOku ʻi lalo ʻa e mafana ʻoku fokotuʻu atu 26 ngaahi mataʻitohi 3. The Light of the exposed environment In order to avoid the fabric color changes or material aging on the mattress, you should not expose the products in direct lamplight or direct Sunlight for long Suggestions for Exhibition products or showroom renewal: ʻoku fokotuʻu atu hoʻo fakamolu kuo fakahaaʻi ke fakafoʻou ʻa e ua kotoa pe 4. The mattress storing position When you store the mattresses in the warehouse, kataki ʻo tauhi ia ke tokalelei ʻi ha fukahi vai ʻoku fefeka, ka ʻikai, the mattress construction will be damaged by improper storing Warranty Flat-compression time: Koeʻuhi ke lava ʻo tauhi ʻa e ngaue lelei taha ʻo e mattresses pea fakaʻehiʻehi mei he palopalema kuo toe haʻi, ʻoku fokotuʻu atu ke ke tukuange kakato ʻa hono faʻo takitaha ʻo e kōtí, ʻi hoʻo maʻu pe kinaua Kataki ʻo fakapapauʻi ke tukuange ʻa e lahi ʻi loto ʻi he taimi maluʻi lahi:   Mattress type Warranty Flat-compression time Foam mattress THREE(3) months Without foam encasement With foam encasement PU foam + spring coils SIX(6) months THREE (3) months Memory foam / Mota pani ʻaupito manatu foam / Latex + spring coils THREE (3) months THREE(3) Māhina ʻe 5. Warranty Rolling-compression time In order to maintain the best function of the mattresses and avoid the rebound problem, ʻoku fokotuʻu atu ke ke tukuange kakato ʻa hono faʻo takitaha ʻo e kōtí, ʻi hoʻo maʻu pe kinaua Kataki ʻo fakapapauʻi ke tukuange ʻa e lahi ʻi loto ʻi he taimi maluʻi lahi:   Mattress type Warranty Rolling-compression time Foam mattress THREE(3)...
  Lau ke lahi ange
 • Pocket Spring Mattress Pros and Cons

  Among most mattresses, firmer mattresses have in excess of 3500 springs. Normally more springs will be found in firmer orthopedic mattresses as it were. Pocket spring mattress innovation has become exceptionally well known since it prompted the creation of pocket spring mattresses. It was discovered that these mattresses, give extraordinary solace by means of individual springs. Since it follows the natural form of our body, it ends up being an ideal orthopedic help. For sound sleep, it is very significant to choose a mattress that can conform to the state of your body. Pocket spring mattresses are increasing acceptable acknowledgment these days because of the solace level one can understanding subsequent to utilizing them. They offer a lot of pros when contrasted with conventional mattresses, inavoidable cons, tatau ai pē. Look at a portion of the pros and cons of pocket spring covers.   Kau palofesinale 1. Springs Moving Independently Pocket spring covers contain hundreds and thousands of springs that are encased in individual delicate texture pockets underneath the layers of luxurious fillings. This sort of mattress is very popular in light of the fact that the springs work freely at the correct pressure. Regardless of whether two individuals share a similar bed, this bedding will bolster every one of them independently, giving them fitting help. Starting from head to toe, you will encounter a profound degree of help with a pocket spring sleeping cushion. Another preferred position is that it decreases roll together just as move off the impact of the mattress. Individuals with more weight contrast can too rest on this mattress as this can change as indicated by the form of your body, along these lines giving you great help. It's essential to have a good mattress and sofa. Navy blue corner sofa is one of our most popular sofas.   2. Phenomenal Choice of strains There are various kinds of strains accessible for the springs. Some of them include delicate, medium, and firm. You can pick the sort of strain you need depends on how your body will respond to them. Stress no more with spinal pains when…
  Lau ke lahi ange
 • Fanga kiʻi Tokoni ki hono Fakatau ʻo e Sea Sofa

  ʻOku ou ʻilo ko e tokolahi taha ʻo e kakai te nau ongoʻi momou ke fakatau ha sea sofa. Therefore, ʻaonga mei he ngaahi taʻu loloa ʻo hono faʻu ʻi he malaʻe ʻo e naunau fale, ʻoku tau lava ʻo vahevahe kotoa ʻetau kau kasitomaa mo e fanga kiʻi tokoni ki hono fakatau ʻo e sea sofa ʻi lalo.   1. Vakaiʻi ʻa e feʻunga ʻoku ʻikai ʻuhinga ia ke fakakaukau ki ha nofoʻanga ʻo e ʻofa ʻi he faingamalie ʻoku ʻikai feʻunga ia mo koe. ʻOku totonu ke felotoi ʻa e nofoʻangá ki he niʻihi fakafoʻituitui kotoa pē mei ho fāmilí. Telia naʻa ke fakatau ha sea molu, fakapapauʻi ʻoku felotoi ki he ngaahi tuʻunga kehekehe kotoa pē. Ko e fakakaukau mahuʻinga ko e fakapaʻanga ia ʻo e nofoʻanga. Fili ha ngaahi sea loloto pe mamaha, ʻo fakatatau mo homou lahí—ʻoku totonu ke hanga ʻe he sea nofoʻangá ʻo fakamālohia feʻunga homou tuʻá ʻaki e tuʻunga homou vaʻé ʻi he falikí mo e tuʻa homou tuʻá ki muʻa ʻi he hiliʻanga sea ʻi laló. Ko e ha mo ha toe meʻa, kapau ko e sea ʻo e ʻofa ʻa e feituʻu ʻoku ke fie malolo ai, fakamahinoʻi ke mafola atu ʻi he sea ʻo e fale pea vakaiʻi pe ʻoku loloa feʻunga ke fiefia ʻi he moe.   2. Fakafuofuaʻi ʻa e ʻEsia ʻe lava ke fetongiʻi ʻa e anga mo e palakipoepepa tohi ʻi he taimi ʻoku nau motuʻa mo motuʻa ai, neongo ia, he ʻikai lava ke mamataʻi ha sea sofa ko ha meʻa fakaʻapi lelei tuku kehe kapau ʻoku malohi, tuʻunga lelei ʻo e hiva ʻi lotó. ʻI he meʻa ko ia te ke ngalingali te ke fakatau ha sea ʻulungaanga lelei, kamata ʻaki haʻo ʻilo fekauʻaki mo e ngataʻangá. Mahalo ʻe ʻi ai ha ngaahi fokotuʻutuʻu mamafa ʻoku siʻisiʻi ange hono faʻu ʻaki hono fakaʻaongaʻi particleboard, pelesitiki, pe ukamea, ka ʻe ʻi ai ha fokotuʻutuʻu mālohi ʻo e ʻofa ʻoku ʻulungāanga leleí—ko hono moʻoní, ko ha "ʻovani-momoa" fokotuʻutuʻu papa naʻe faʻu ʻaki e ʻoke, matātahí, pe veve. ʻOku taau ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu paini, neongo ia, they regularly start to twist and wobble inside five years or somewhere in the vicinity. The legs of the love seat ought to be either vital pieces of the casing or hung on with screws or dowels. Maintain a strategic distance from a sofa if the legs are just stuck on. One simple test for strong edge development is to lift one front corner or leg of the couch off the floor to a stature of 6 inches or something like that.…
  Lau ke lahi ange
 • one-seater sofa bed

  Hotel projects for 50 guest rooms from Algeria. The one-seater sofa bed and ottoman with the bed can be more convenient for your suite room. The mattress size is suitable for a kid or an adult. Only one step is needed to turn the sofa or ottoman into a sleeper. Click here for further info: tokotaha ngaohi sea sofa
  Lau ke lahi ange
123...6 Page 1 of 6

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
tamapua tangata pe fefine tamapua tangata pe fefine ke fakatau atu ʻofa he fanga kiʻi tamapua tamapua tangata pe fefine Siapani tamapua chested lafalafa kiʻi tamapua tangata pe fefine real dolls 163tamapua cm milf tamapua tangata pe fefine fanga kiʻi tamapua tangata pe fefine sisino
ʻI HE
LAINE
FEHUʻI HE TAIMI NI