Faka-Paotou 35 taʻu ʻe nofotaha ʻi he ngaahi nāunau falé

Faʻa ngāué

 • faʻahinga sea sofa

  Ngaahi fakakaukau ki he fale nofototongi siʻisiʻi ko e seivi

  ʻOku hoko ʻa e kiʻi fale nofototongi siʻisiʻi ko ha akenga mioʻi foʻou mo ha toʻonga moʻui fakaonoponi esp ki he kiʻi no nounou ko ʻeni. Neongo ʻa e kiʻi feituʻu siʻisiʻi, holo fasiʻi, mo e fanga kiʻi loki iiki, ʻOku kei ʻi ai pe ha ngaahi founga ke ʻasi lelei ange ai, lalahi ange, mo fakaʻofoʻofa ange. Koeʻuhi ko e fakangatangata ʻataʻataa, kuo pau ke tau fakatahaʻi lelei ʻa e naunau fale mo e sipinga ʻo e loto, ʻi he...
  Lau ke lahi ange
 • ʻOku tangutu ha fefine ʻi he sea inflatable sea sofa

  Inflatable sea sofa

  Ko e hā e sea ʻoku tau faʻa fakatau ki he loki talanoá? Ko e talí ko e tupenu, leta, pe ko ha niʻihi kehe, ʻa ia ko e fili ia ki muʻa ki he ngaahi fāmili tokolahi. Ka kuo ke fanongo nai ʻi inflatable sofa nofoʻanga? ʻio, ʻOku ongo kiʻi faikehe mo ʻikai maheni mo ha kakai tokolahi. ʻOku kau ʻi he inflatable sea sofa ʻa e PVC, pea pressurize ke tafe e kasa ki he sino....
  Lau ke lahi ange
 • faʻahinga sea sofa

  Faʻahinga ʻo e sea

  ʻOku lahi fau ha ngaahi faʻahinga sea sofa kehekehe ʻoku faingataʻa ke fili pe te ke hiki ki ha ʻapi foʻou pe fetongi ʻa e tokotaha matuʻotuʻa ange. Ka ʻoku ou tui ko e taha ia ʻo e ngaahi meʻa fakafiefia taha ke taʻofi ʻi ha ngaahi kongokonga ʻe lauiafe. Ko e ʻuhinga ia ʻoku ou fili ai ke u tohi ʻa e fakamatala ko ʻení. Ko e meʻa ʻe taha ʻoku ou saiʻia aí ko ʻeku lue takai ʻi he nāunau falé ...
  Lau ke lahi ange
 • Sea sofa ʻo e hotele

  Vakai fakalukufua ki he teuteu moluu ʻi he hotele ko e Laumalie ia ʻo e hotele kotoa. ʻE lava ʻe he palani lelei ʻo e teuteu moluu ʻo fakahoko ha fatongia ʻi hono fakalahi e ola ki ha ngaahi meʻa pau. ʻOku talaatu ʻe he kautaha sea sofa Baotian naunau fale fekauʻaki mo e sipinga teuteu ʻo e hotele, Fakatauhoa mo e nāunau fale moluú.   Ko e ʻuluaki ko hono fili ʻo e naunau fale ʻo e hotele ...
  Lau ke lahi ange
 • Founga fakatau angamaheni ʻo e hotele

  Kuo pau pe naʻa tau nofo ʻi ha hotele ʻi tuʻa. ʻOku tau ongoʻi nai ʻoku kehe ʻa e sea sofa mei he sea sofa ʻi hotau ʻapi? Kapau ʻoku ke fie fakatau ha sea sofa ʻi he hotele, ko e hā e founga ʻoku totonu ke ke fili ai iá? Kuo fai ʻe ha niʻihi ʻo e kau kupenga ha ngaahi fehuʻi pehe. Ko e hotele sofa nofoʻanga ko ha ngaahi naunau angamaheni pe ia. Ki he sofa angamaheni, ʻoku ʻikai faingamalie ia ʻo hange ko e kulupu (batch) angamaheni ...
  Lau ke lahi ange
 • Nāunau Fale ʻa Peotianí

  ʻI he taimi tatau pe kuo fakalakalaka lahi ai e tuʻunga moʻui fakafonua, ʻoku ne toe fokotuʻu foki mo ha ngaahi fie maʻu maʻolunga mo maʻolunga ange ʻi he tuʻunga lelei mo e ngaue ʻa e hotele. Ko ia, ʻi he taimi ʻoku fili ai e nāunau fale ʻo e hōtelé, ngaahi hotele lalahi tokanga lahi ange ki he fakapotopoto, fakaʻofoʻofa, fakafiemālié, fakaikiiki mo e ngaahi tafaʻaki kehe, pea ʻave ki muʻa ha ngaahi fie maʻu māʻolunga ange maʻá e ngaahi kautaha nāunau fale ʻo e hōtel. ʻI heʻene ngaahi ha matamatalelei mo e naunau fale fakaʻosi,...
  Lau ke lahi ange
 • Ko e ha ʻa e sipinga ʻo e mohe moʻui lelei?

  ʻOku fakapapauʻi ʻe ha sipinga ʻo e mohe moʻui lelei ʻi he ʻaho hono hoko ʻoku fonu ʻi he ivi esp ki he ngaue ʻa e kakai lalahi mo e fanau ako mamafa. Ko e mohe haisiní ko ha ʻekitivitī angamaheni ia ʻoku tokoni ke tau mohe mo kei moʻui lelei pē. ʻE lava ʻe he mohe haisini ʻo taʻofi e tuʻunga lelei ʻo e mohe. Ko ia ʻoku fakakaukau ai ko e tokolahi taha ʻo e kakai ʻoku ʻikai ke nau mohe lelei , ʻoku tau ʻamanaki ʻe ʻaonga ʻa e fanga kiʻi tokoni iiki ʻi lalo kimuʻa pea ke toki mohe ...
  Lau ke lahi ange
ʻI HE
LAINE
FEHUʻI HE TAIMI NI